ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่๓๔๔ "เมืองหมอกงามล้ำ ถ้ำแสนวิจิตร ชีวิตชาวดอย"
ตชด.ค่ายพระเจ้าตาก FM94.75
      พล.ต.ท.ประพันธ์ จันทร์เอม
                    ผบช.ตชด.


       พล.ต.ต.มนต์ชัย เรืองจรัส
             ผบก.ตชด.ภาค 3


     พ.ต.อ.เพิ่มศักดิ์ ตาตะนันทน์
                ผกก.ตชด.๓๔                          

         

             

                                                
สถิติผู้เข้าชม

ร้อย ตชด.๓๔๔ จัดชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่บ้านแม่ต้าน หมู่ ๑ ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตากฯลฯ


เมื่อ ๒๙ ก.ค.๕๖  เวลา ๑๔.๓๐ น. ร.ต.อ.นคร   รุ่งคณาวุฒิ  ผบ.ร้อย ตชด.๓๔๔ สั่งการให้ ร.ต.อ.มานัส   เมืองแมะ  รอง ผบ.ร้อย ตชด.๓๔๔ พร้อมกำลังพลชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย จำนวน ๑๒ นาย ออกช่วยเหลือราษฎรบ้านแม่ต้าน  หมู่ ๑ ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก จำนวน ๑ ครั้ง  ๔ หลังคาเรือน

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลสัมฤทธิ์ และเป้าหมายหน่วยงาน ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562


 พ.ต.ท.นคร รุ่งคณาวุฒิ
ผบ.ร้อย ตชด.344


http://www.bpp344.com/news/view/1759/


ร.ต.อ.อัครพล  ฤทธิ์เลื่อน
รอง ผบ.ร้อย ตชด.๓๔๔(๑)


ร.ต.อ.ธวัช ปั้นเหน่ง
รอง ผบ.ร้อย ตชด.๓๔๔(๒)


ว่าที่ร.ต.อ.ถาวร  ปัญญาชมภู
 ผบ.มว.มชส.


ว่าที่ ร.ต.ท.สิทธิชัย จันทรโคตร
ผบ.มว.ตชด.๓๔๔๔